T E G D A N I Ş M A N L I K

Açık Rıza Metni

Bu rıza metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren ticari amaçla paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel verilerim ve iletişim verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda çalışanlar, danışanlar, yöneticiler ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz., Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri olarak hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin, ilgili tüm yasal mevzuata uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri’ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi gereğince işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu bu metin ile birlikte de kabul ederim. Ayrıca, TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin(ad-soyad, tc, adres, telefon, e-posta, iban, banka bilgileri); tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ekibinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ekibinizin ve/veya ekibinizin ortakları, ekibiniz çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve iş gereği belirlenen şirketler ve paydaşlar ile ticari amaçla paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.