T E G D A N I Ş M A N L I K

KVKK Politamız

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TEG Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri tarafından hazırlanmıştır.

Bu politikanın temel amacı, Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen prosedürler konusunda açıklamalarda bulunmak ve bu kapsamda İlgili Kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Buna ilaveten, hazırlanan işbu KVK Politikası ve diğer yazılı politikalar, KVKK ve kişisel veri güvenliğine ilişkin diğer ilgili yasal düzenlemelere uyum ilkemizi sürdürülebilir kılmayı amaç edinmektedir.

Şirketimiz ile olan ticari/hukuki ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. Maddesinin (f) bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Bu kapsamda Kişisel verileriniz, İnternet sitemiz, dijital formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/iş ve çözüm ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz kimlik verisi (ad-soyad, TCKN, doğum tarihi) iletişim verisi (telefon, e-posta, işyeri adresi), finansal veri ( banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri) özel nitelikli kişisel veri ( kan grubu, din) çalışma verisi ( çalışılan şirket, departman, meslek, unvan, imza sirküleri) görsel ve işitsel veri (görüntü ve ses kaydı, fotoğraf) web sitesi/uygulama kullanım verileridir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, tarafımızca sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerinin sunulabilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sözleşmeler kapsamında müşteriye destek verme ve müşteri ile iletişime geçilmesi, sözleşme oluşturulması, teklif gönderilmesi, müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi, fatura gönderiminin sağlanması, cari kart açılışı yapılması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, bütçe yönetimi ve raporlama yapılması, kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması, sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması, müşteri memnuniyeti analizi yapılması, toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması, müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması, mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması, şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi, görüşmelerin teyidi ve yapılan aramaların istatistiksel amaçla tespiti, tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması, savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile işlenebilir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Türkçe dilinde daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bilgi@tegdanismanlik.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru yaparken başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemek kaydıyla tarafımıza; -Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; -Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; -Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası; -Talep konusuna, yer vermeniz zorunludur ve önem taşımaktadır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.